Choosen As Best Answer

式子整理到最後面:

根號(x - 1/x)^2 + 根號(x + 1/x)^2

這時候要判斷平方裡面是正的還是負的
若是正的,平方和根號可以消掉
若是負的,平方和根號也是可以消掉,但是裡面需要變號

假設 x = -1/2 代入,

x - 1/x
= -1/2 - (-2) = 2 - 1/2 > 0

x + 1/x
= -1/2 + (-2) = -2 - 1/2 < 0
需要變號

原式 = (x - 1/x) + (-x - 1/x)
= - 2/x

Post A Comment

解答

News
【IG直播懶人包】十大科目筆記方法分享
【開學必讀】準高中、準大學生必知二三事
【筆記方法】國文筆記怎麼做,三個超強筆記方法大公開