Mathematics
高中

どう計算したらこうなるんですか

(3) x² < Jxy x 2 y ² Z O shtch-(lirx). 1

解答

PromotionBanner
您的問題解決了嗎?