Mathematics
國中

ช่วยหน่อยนะคะ คณิตศาสตร์ ม.3 ค่ะ 🙏🙏🙏

8. ปริซึมฐานสามเหลี่ยม มีพื้นที่ฐาน 8 ตารางเซนติเมตร มีปริมาตร 96 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปริซึมนี้ มีความสูงเท่าไร ก 16 เซนติเมตร ข. 14 เซนติเมตร ค 12 เซนติเมตร ง. 17 เซนติเมตร 9. จงหาพื้นที่ผิวข้างของพืระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีฐานยาวด้านละ 24 เซนติเมตร ส่วนสูง 9 เซนติเมตร ก. 720 ตารางเซนติเมตร ข. 225 ตารางเซนติเมตร ค. 576 ตารางเซนติเมตร ง. 216 ตารางเซนติเมตร 10. กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 24 เซนติเมตร กว้าง 12 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร ถ้าต้องการนำไม้รูป ลูกบาศก์ ซึ่งมีด้านยาว 4 เซนติเมตร บรรจุในกล่องนี้จะบรรจุ ได้กีชิ้น ก. 36 ชิ้น ข. 24 ชิ้น ค. 40 ชิ้น ง. 12 ชิ้น 11. จงหาปริมาตรของพีระมิดซึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร ก. 720 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข. 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. 700 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง. 540 ลูกบาศก์เซนติเมตร 12. บ่อน้ำแห่งหนึ่งกว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร และลึก 40 เมตร มีน้ำ อยู่ในบ่อวัดปริมาตร ได้ 14,000 ลูกบาศก์เมตร จงหาว่าผิวน้ำอยู่ลึกจากปากบ่อเท่าไร ก. 6 เมตร ข. 8 เมตร ค. 12 เมตร

解答

尚無回答

您的問題解決了嗎?

看了這個問題的人
也有瀏覽這些問題喔😉