ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยทีค่ะ ใครช่วยได้ทักทาบอกที

ชุดที่ 1 คะแนนมาตรฐาน 1. 1 Xi 65 S-4X-5503121 2. Zi=-2.5-3. Xi-25 93111 X 3. จากข้อมูล S 15 5 วิชา คณิต 105 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 110 22 3.1 ติวสอบวิชาคณิตและวิชาภาษาอังกฤษ และ 125 คะแนนตามลำดับ จงหาคะแนนมาตรฐานของสองวิชา 3.2 โจ มีคะแนนมาตรฐานภาษาไทยเป็น -0.5 จงหาคะแนนที่สอบได้ 4. บริษัทแห่งหนึ่ง ต้องการรับสมัครพนักงาน โดยกําหนดว่า พนักงานที่บริษัทจะรับเข้าทำงานนั้น จะต้องมี คะแนนมาตรฐาน อายุตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของผู้ที่มา สมัคร ทั้งหมดเป็น 27 และ 5 ปี ตามลำดับ อยากทราบว่า คนที่มาสมัครจะต้องมีอายุเท่าไรขึ้นไป ทางบริษัท งจะรับเข้าเป็นพนักงานบริษัท เลขที่ : X 45 TECH) and Im MA

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

Present Perfect Continuous

9 Present Perfect Continuous (I've been cooking) 3 Here are some more examples: 1 We form the Present Perfect Continuous in this way: POSITIVE I/you/we/they have/'ve He/she/it been cooking. has/'s S NEGATIVE 1/you/we/they haven't He/she/it hasn't QUESTIONS Have 1/you/we/they he/she/it Has been cooking. }been cooking? (For details about -ing forms see Table C, on page 95.) 2 We use the Present Perfect Continuous for an action or situation that began in the past and continues until now: You're late! I've been waiting for you. We often use for and since with the Present Perfect Continuous. We use for with a period of time, and since with a point in time: I've been waiting for you for two hours. I've been waiting for you since 6 o'clock. PAST NOW Julia has been talking on the phone for an hour. (= She started talking on the phone an hour ago and she is still talking.) You've been sitting there since I o'clock. (= You started sitting there at one o'clock and you are still sitting there.) 4 We use the Present Perfect Continuous for actions that are done many times in a period. of time from the past until now: She's been having driving lessons for a couple of months. (= She started a couple. of months ago; she is still having lessons.) I've been playing tennis since I was a small child. 5 We can use How long with the Present Perfect Continuous: How long have you been living here? Practice A Write a sentence for each of the following situations, using the Present Perfect Continuous and for or since. 0 She started her course a month ago and she is still doing it. She has been doing her course for a month. 0 I started reading this novel last weekend and I'm still reading it. I have been reading this novel since last weekend. 1 It started raining at 3 o'clock and it is still raining. 2 He started playing chess when he was 10 and he still plays it. 3 I started work at 8 o'clock and I'm still working. 4 Helen started looking for another job two months ago and she's still looking. 5 We arrived here two hours ago and we're still waiting. B Put for or since into the gaps. 0 I've been working in this office since 1 Have you been doing this course 2 I've been driving this car 3 She has been planning the party 4 George has been telling the same stories 5 We've been waiting for a reply 6 What have you been doing. 7 You've been writing that letter 8 He's been feeling ill phone to someone all afternoon. a few days. C Complete these dialogues by putting the verbs in brackets ( ) into the Present Perfect Continuous. last summer. a long time? more than ten years. A: When did you arrive in London? B: Two weeks ago. A: Where have you been staying B: 1¹ But I am going to move to my own flat.next week. A: Hallo. What are you doing here? B: I'm waiting to see the manager. I 2 (wait) for half an hour. A: She's very busy. She 2 A: I didn't know that you could play the piano. B: Oh yes, I rain save study read make learn watch play the beginning of the month. several years. we wrote to them last week. the last time that I saw you? more than two hours. 0 She has been learning. 1 It 2 We 3 4 1 Wendy A: How long B: I started looking immediately after I lost my old job. I 6 5 We 6 The people next door. 7 I (you/stay)? (stay) with some friends in their flat. D Choose the best verb from the box to complete each sentence. Use the Present Perfect Continuous form of the verb. (talk) on the (have) piano lessons for a year. (you/look) for a job? (apply) for jobs for about six months. Spanish for six months. for hours; the roads are very wet. this game for hours. Let's stop! French at school for three years. this book for months, but I haven't finished it yet. this programme for hours. a lot of noise all day. my money for a holiday.

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
1/177