ชั้นปี

วิชา

ชนิดของคำถาม

คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ช่วยทีค่ะ ใครช่วยได้ทักทาบอกที

ชุดที่ 1 คะแนนมาตรฐาน 1. 1 Xi 65 S-4X-5503121 2. Zi=-2.5-3. Xi-25 93111 X 3. จากข้อมูล S 15 5 วิชา คณิต 105 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 110 22 3.1 ติวสอบวิชาคณิตและวิชาภาษาอังกฤษ และ 125 คะแนนตามลำดับ จงหาคะแนนมาตรฐานของสองวิชา 3.2 โจ มีคะแนนมาตรฐานภาษาไทยเป็น -0.5 จงหาคะแนนที่สอบได้ 4. บริษัทแห่งหนึ่ง ต้องการรับสมัครพนักงาน โดยกําหนดว่า พนักงานที่บริษัทจะรับเข้าทำงานนั้น จะต้องมี คะแนนมาตรฐาน อายุตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของผู้ที่มา สมัคร ทั้งหมดเป็น 27 และ 5 ปี ตามลำดับ อยากทราบว่า คนที่มาสมัครจะต้องมีอายุเท่าไรขึ้นไป ทางบริษัท งจะรับเข้าเป็นพนักงานบริษัท เลขที่ : X 45 TECH) and Im MA

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

Present Perfect Continuous

9 Present Perfect Continuous (I've been cooking) 3 Here are some more examples: 1 We form the Present Perfect Continuous in this way: POSITIVE I/you/we/they have/'ve He/she/it been cooking. has/'s S NEGATIVE 1/you/we/they haven't He/she/it hasn't QUESTIONS Have 1/you/we/they he/she/it Has been cooking. }been cooking? (For details about -ing forms see Table C, on page 95.) 2 We use the Present Perfect Continuous for an action or situation that began in the past and continues until now: You're late! I've been waiting for you. We often use for and since with the Present Perfect Continuous. We use for with a period of time, and since with a point in time: I've been waiting for you for two hours. I've been waiting for you since 6 o'clock. PAST NOW Julia has been talking on the phone for an hour. (= She started talking on the phone an hour ago and she is still talking.) You've been sitting there since I o'clock. (= You started sitting there at one o'clock and you are still sitting there.) 4 We use the Present Perfect Continuous for actions that are done many times in a period. of time from the past until now: She's been having driving lessons for a couple of months. (= She started a couple. of months ago; she is still having lessons.) I've been playing tennis since I was a small child. 5 We can use How long with the Present Perfect Continuous: How long have you been living here? Practice A Write a sentence for each of the following situations, using the Present Perfect Continuous and for or since. 0 She started her course a month ago and she is still doing it. She has been doing her course for a month. 0 I started reading this novel last weekend and I'm still reading it. I have been reading this novel since last weekend. 1 It started raining at 3 o'clock and it is still raining. 2 He started playing chess when he was 10 and he still plays it. 3 I started work at 8 o'clock and I'm still working. 4 Helen started looking for another job two months ago and she's still looking. 5 We arrived here two hours ago and we're still waiting. B Put for or since into the gaps. 0 I've been working in this office since 1 Have you been doing this course 2 I've been driving this car 3 She has been planning the party 4 George has been telling the same stories 5 We've been waiting for a reply 6 What have you been doing. 7 You've been writing that letter 8 He's been feeling ill phone to someone all afternoon. a few days. C Complete these dialogues by putting the verbs in brackets ( ) into the Present Perfect Continuous. last summer. a long time? more than ten years. A: When did you arrive in London? B: Two weeks ago. A: Where have you been staying B: 1¹ But I am going to move to my own flat.next week. A: Hallo. What are you doing here? B: I'm waiting to see the manager. I 2 (wait) for half an hour. A: She's very busy. She 2 A: I didn't know that you could play the piano. B: Oh yes, I rain save study read make learn watch play the beginning of the month. several years. we wrote to them last week. the last time that I saw you? more than two hours. 0 She has been learning. 1 It 2 We 3 4 1 Wendy A: How long B: I started looking immediately after I lost my old job. I 6 5 We 6 The people next door. 7 I (you/stay)? (stay) with some friends in their flat. D Choose the best verb from the box to complete each sentence. Use the Present Perfect Continuous form of the verb. (talk) on the (have) piano lessons for a year. (you/look) for a job? (apply) for jobs for about six months. Spanish for six months. for hours; the roads are very wet. this game for hours. Let's stop! French at school for three years. this book for months, but I haven't finished it yet. this programme for hours. a lot of noise all day. my money for a holiday.

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

ช่วยข้อCหน่อยคะ🙏🏼

18:35 < document Mr. Vanny Heng_ESL Teacher_Level 4 B Circle T for true or F for false. 1. Bethany Hamilton only surfed on the weekend. 2. Bethany Hamilton won competitions before she was 10. 3. Bethany Hamilton was attacked by a shark 4 Bethany Hamilton stopped surfing for three months. 5. Eric Yuan drove for 10 hours to see his girlfriend. B. Eric Yuan tried to get a visa oight times. 7. Eric Yuan started his company the year he arrived in the US. & Eric Yuan has a wife. C Complete the paragraph. Use the simple past of the verbs parentheses. (travel) alone for the first time. I (2). At the age of 13, 1(1). to visit my grandparents in Los Angeles. 1). far, but my mother (4) on the airplane and B) (0) airport and 8). two weeks, and I (11) (sit) next to me. My grandparents (B). (take) me to their home. I (10). my first time in Los Angeles, and I (13). the end, I (14). BLESSONS LEARNED (not, want) to go home! 2. Studying is important, & The study group meets on (have) so much fun with them! It (12). 4 I've been preparing for & She's taking guitar & I hope to get good 1. Did you -(go) (feel) very nervous about traveling so (get) (say). "Don't worry. You'll be fine." I (5) (talk) for a long time to a very nice woman who (meet) me at the (stay) there for VOCABULARY AND GRAMMAR A Match the sentence halves. 1. Which classes are Mr. Vanny Heng_ESL Teacher_Level 4 (30 .(be) (see) lots of really interesting places. In a. grades this time. b. but we can have fun, too. B Complete the paragraph with the words in the box. Use the simple past. be find get go live finish When Chang was young, his family (1) (2) (4) 4G+ + 48% | c. my final exams for months. d. lessons after work. LIVEWORKSHEETS TF T F T F T F T F T F move TF TF e. you taking this year? f. Thursday afternoons in the library. 9. pass or fail? want in a small town. When he was eight, they to Shanghai. Chang (1) a good education there. He college when to become a computer programmer. He (5). he was 20 years old. Then he ). to New York City for a job interview. Chang (7) very lucky, and he got the job. He also (8). a cheap apartment, which was also very lucky, Chang invited his parents to visit him, but it was too far for them to travel. Q WL2 : WL2 1/2 LIVEWORKSHEETS 2/2

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย

วิชาสถิติ เรื่อง ANOVA ใครทำได้ช่วยกน่อยนะคะ

00:29 อา. 8 ต.ค. แบบฝึกหัด ANOVA ปี 1 จาก 3 แบบฝึกหัดท้ายบท 1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต้องการเปรียบเทียบยอดขายของกระดาษชำระที่มีลักษณะการบรรจุ 3 แบบ จึงทำการสุ่มตัวอย่างร้านที่ขายกระดาษชำระชนิดนี้มา 30 ร้าน และเก็บรวบรวมข้อมูล ยอดขาย (ม้วน) ในเวลา 1 วันของแต่ละแบบมาจาก 10 ร้านเท่า ๆ กัน ได้ผลดังนี้ ร้านที่ กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 52 48 43 50 43 44 46 46 : 43 49 เปิดใน CollaNote ยอดขาย (ม้วน) กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 28 35 34 32 34 27 31 27 29 25 ห่อกลม 15 14 23 21 14 20 21 16 20 14 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้หรือไม่ว่า ลักษณะการบรรจุการดาษชำระ 3 แบบมี ผลทำให้ยอดขายแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 2. ผู้ผลิตขนมรายหนึ่งส่งขนมออกจำหน่ายยังร้านค้าหลายแห่งที่มีขนาดของร้านเหมือนกัน แต่วาง ขนมของเขาไว้ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน 3 ตำแหน่ง ทางผู้ผลิตต้องการทราบว่าตำแหน่งการวาง เสร็จสิ้น

ยังไม่เคลียร์ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เพื่อนๆ ช่วยเราแปลบทความภาษาอังกฤษหน่อยได้มั้ยคะ🥺 อยากได้แปลเป็นภาษาไทยที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆค่ะ

INTERNATIONAL JOURNALS OF ACADEMICS & RESEARCH IJARKE Business & Management Journal This therefore implies that all the four variables have a positive relationship with financial performance of transport firms in Kenya with credit policy contributing most to the dependent variable and account receivable contributing lowest to the dependent variable. From the table we can see that the predictor variables of credit risk control, credit policy, account receivable and credit term got variable coefficients statistically significant since their p-values are less than the common alpha level of 0.05. 9.1 Conclusions From the table we can see that the predictor variables of credit risk control, credit policy, account receivables and credit terms got variable coefficients statistically significant since their p-values are less than the common alpha level of 0.05. 9. Conclusions and Recommendations ISSN: 2617-4138 DOI: 10.32898/ibmj.01/1.4article07 On credit risk control, the study findings rejected the null hypothesis that credit risk control has no effect on financial performance of transport firms in Mombasa County. Therefore, the study concluded that credit risk control has a significant effect on financial performance of transport firms in Mombasa County. www.ijarke.com On credit policy, the study findings rejected the null hypothesis that credit policy has no significant effect of financial performance of transport firms in Mombasa County. Therefore, the study concluded that credit policy has a significant effect on financial performance of transport firms in Mombasa County. On account receivables, the study findings rejected the null hypothesis that account receivable has no significant effect of financial performance of transport firms in Mombasa County. Therefore, the study concluded that account receivable has a significant effect on financial performance of transport firms in Mombasa County. 9.2 Recommendations On credit terms, the study findings rejected the null hypothesis that credit terms have no significant effect of financial performance of transport firms in Mombasa County. Therefore, the study concluded that credit terms has a significant effect on financial performance of transport firms in Mombasa County. The study recommended as follows: i. That transport firms should put in place a robust credit risk control mechanism to safeguard the interest of the company first. ii. That transport firms should be reviewing from time to time its credit policy to be in line with international acceptable standards. iii. That accounts receivables should be well managed, and its audit reports and suggestions implemented iv. That credit terms should be varied from client to client to increase sales volumes. References 1. Abdi, A. F. (2018). The effect of internal factors on non financial performance of trucking firms in Kenya: A case of Dakawou Transport Limited. United States Internationa University, Retrieved from https://www.usiu.edu.org. 2. Abor, J., & Quartey, P. (2017). Issues in SMEs Development in Ghana and South Africa. International Research Journal of Finance and Economics, 39, 218-228. 3. Afrifa, G. (2015). Trade Credit & Firm Performance. Journal of Financial Management and Business, 90 (7) 100 - 112. 4. Aminu, Y. (2014). Determinants of IMs as a Component of Working Capital in Ensuring Corporate Profitability: A Conceptual Approach. Research Journal of Finance and Accounting, 3 (11) 58-61. 5. Ashraf, B. N., & Zheng, C. (2016). Shareholder protection, creditors rights and bank dividend policies. China Finance Review International, 5 (2), 161 - 186 https://doi.org/10.1108/CFRI-08-2014-0057. 6. Asiedu, E., & Freeman, J. A. (2016). The Effect of Globalization on the Performance of SMEs in the US. American Economic Review, 97 (2) 368 - 372. 7. Bryman, A., & Bell, E. (2015). Business Research Methods. London: Oxford University Press. 8. Bungule, C. A., & Ndemo, B. (2017). Effect of credit management practice on the performance of small and medium enterprises in the transport and logistics industry in Nairobi. Unpublished Master of Business Administration, University of Nairobi, Retreieved from http://www.uonbi.ac.ke. 9. Caruso, A. (2015). Statistics of US Businesses: Employment and Payroll Summary. Washington DC: Kogan Publishers. 10. Compeau, L. D. (2018). The influence of bad credit on consumer identities, in Russel W. Belk (ed.). Qualitative Consumer Research (Review of Marketing Research), 14, 51 - 77 Emarald Publishing Limited. 95 IJARKE PEER REVIEWED JOURNAL Vol. 1, Issue 4 May-Jul. 2019

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เพื่อนๆ ช่วยเราแปลบทความภาษาอังกฤษหน่อยได้มั้ยคะ🥺 อยากได้แปลเป็นภาษาไทยที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆค่ะ

INTERNATIONAL JOURNALS OF ACADEMICS & RESEARCH IJARKE Business & Management Journal standard deviation of 1.564. The statement that collection policy monitors account receivable to know had a mean score of 3.68 and standard deviation of 1.463. The statement that circumstances for offering credit to clients had a mean score of 3.93 and a standard deviation of 1.078. 8.1.3 Account Receivables The third objective was to determine the effect of account receivables on financial performance of transport firms in Mombasa County. The statement in agreement that available debt collection policy has assisted towards effective debt management had a mean score of 4.21 and a standard deviation of 1.210. The statement that transport firms sets and follows debt collection policy and terms had a mean score 3.26 and a standard deviation of 1.435. The statement that the organization implements these terms and policies in case of failure to pay the loan had a mean score 3.60 and standard deviation of 1.374. The statement that favourable credit terms stimulate sales had a mean score of 3.59 and a standard deviation of 1.232. Table 5 Account Receivables Available debt collection policy has assisted towards effective debt management Transport firms sets and follows debt collection policy and terms The organization implements these terms and policies in case of failure to pay the loan Favourable credit terms stimulates sales Valid N (listwise) 8.1.4 Credit Terms ISSN: 2617-4138 www.ijarke.com DOI: 10.32898/ibmj.01/1.4article07 Table 6 Credit Terms Business growth has been as a result of proper financial management practices undertaken by the firm. There had been an improvement in debtor's collection by using credit collection policies The business growth depends on sales returns in terms of price of the product, sales in the period, number of customers in a period and credit collection policy in place Solvency-Long-term debt against your assets and equity Valid N (listwise) N 103 92 IJARKE PEER REVIEWED JOURNAL 103 103 103 103 N 103 103 103 103 103 Mean The fourth objective of the study was to examine influence of credit terms on financial performance of transport firms in Mombasa County. The statement that available debt collection policy has assisted towards effective debt management had a mean score of 4.21 and a standard deviation of 1.210. The statement that transport terms of sales had a mean score of 3.76 and a standard deviation of 1.302. The statement that credit collection period had a mean score of 3.57 and a standard deviation of 1.684. The statement those terms of extension of credit facilities as shown in Table 6 N 103 4.21 3.26 103 103 3.60 3.59 Mean Available debt collection policy has assisted towards effective debt management Transport terms of sales Credit collection period Terms of extension of credit facilities Valid N (listwise) 8.1.5 Financial Performance The statement that business growth has been as a result of proper financial management practices undertaken by the firm had a mean score of 3.68 and a standard deviation of 1.463. Table 7 Financial Performance Vol. 1, Issue 4 4.21 3.76 3.57 3.51 103 3.48 103 3.13 Std. Deviation 1.210 1.435 1.374 1.232 3.58 Std. Deviation Std. Mean Deviation 3.68 1.463 1.210 1.302 1.684 1.552 1.259 1.525 1.492 May-Jul. 2019

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
1/12