เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ ข้อไหนถูกบ้างคะ

8. ข้อความต่อไปนี่ “ถูก” หรือ “ผิด” 8.1 ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (ทาลๆ«1 @๕๐๓๐กา) ธุรกิจ (เท) จะตัดสินใจว่าจะจ้าง งานและทําการผลิตสินค้า 8.2 ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด “มือทีมองไม่เห็น ([กง5!01@ กลก4)” จะทําให้ความเป็นอยู่ ของสังคมโดยรวมดีขึ้น 8.3 ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ครัวเรือน (|1๐น5๕๐14) จะตัดสินใจว่าจะทํางานอะไรและ ซือสินค้าด้วยเงินทิได้รับจากการทํางาน 8.4 ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด รัฐบาลจะกําหนดนโยบายเพื่อให้ครัวเรือนและธุรกิจทําตาม 8.5 ในระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลาง (๐๑กปัลเษ เวเลททลส 6๕๐ท๐ทาท) จะใช้ ราคาเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรมากกว่าระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉