แผนการเรียน
มัธยมต้น

มีใครอยากได้ข้อสอบเก่าของการสอบต่างๆมั้ยคะ;-; ถ้าอยากได้หรือใครยังไม่มี ทักไอจีเค้ามานะ เค้าจะส่งลิ้งก์ให้ IG : piggyy_2005

22: 29 ร!ไอร.ยูอ๐ย1อ.๐๐ทา 0๐-ผ๒ธไโม.3 ปีวิชา | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์|วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา | สุ| ศิลปะ | การงานอาชีพฯ | ภาษาต่างประเทศ 2552 .โหลด | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ” ” อ ดาวน์โหลด 2553 .โหลด | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดด | ดาวน์โหลด 2554 ชุด 0 | โหลด | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหดด | ดาวน์โหลด 2554 ชุด 0 | โหลด .โหลด .โหลด -โหลด .โหลด .โหลด .โหลด .โหลด 2555 เพอญู” | พอช” | พอ๕” | พอญ” | พอณ์” | พอทดั” พอ 2556 [ดาวน์โหลด | ตาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดด | ดาวน์โหลด 2557 2558 2559 | โหลด | โหลด .โหลด | โหลด ” โซ - .โหลด 2560 | โหลด .โหลด . .โหลด 2561 โหลด โหลด - - โหลด 2562 .โหลด .โหลด .โหลด ” ” ” .โหลด 0๐-ผ๒ธไม.6 ปีวิชา | ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์| สังคมศึกษา | สุข-พลศึกษา | ศิลปะ | การงานฯ 2549 ไดาวน์โหลด| ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด | ' ” 2550 โดาวน์โหลด| ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด - 2551 |ดาวน์โหลด| ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด | ตาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด 2552 |ดาวน์โหลด| ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด | ตาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด 2553 |ดาวน์โหลด| ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด | ตาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด | 2554 ดาวน์โหลด| ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด | ตาวน์โหลด | ดาวน์โหลด [ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด 2555 โ พ๐๕ [ พอ๕ 7 พอเย” | พอกณ์” เพอญ์” เพอญ์” เพอพ์” .2556 โหลด" .โหลด 2557 .โหลด” .โหลด 2558 .โหลด* .โหลด” .โหลด 2559 | โหลด | โหลด .โหลด .โหลด - ' " .โหลด 2560. .โหลด .โหลด .โหลด .โหลด ” .โหลด 251 .โหลด .โหลด .โหลด .โหลด . ” .โหลด 2562 .โหลด .โหลด .โหลด -โหลด ” .โหลด ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปีกริชา ไทย | คณิต | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | สังคมฯ | อังกฤษ. 55 .โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด 58 .โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด. 8” .โหลด | โหลด | โหลด โหลด | โหลด | โหลด | โหลด 58 .โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด 59 .โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด 0 .โหลด | โหลด | โหลดด | โหลด | โหลด / โหลด | โหลด ๓ .โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด 62 .โหลด | โหลด | โหดด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด รวม3ปี .โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด 3ปีเล่มเล็ก“ | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด ปกเล่มเล็ก | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด * = อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ** = เล่มเล็ก ... ปริ้นท์หน้า-หลัง เท่านั้น คลังข้อสอบ @ค4โ-58โ ๑๓ คด7.4 คด7.5 คล17.6 (อทย) .โหลด | - 1 52:1 [ โหลด | .โหลด | โหลด | โหลด 52-2 | โหลด .โหลด | โหลด | โหลด 52-3 | โหลด .โหลด | โหลด | โหลด 53-1 | โหลด .โหลด | โหลด | โหลด 5322 | โหลด | .โหลด | โหลด | โหลด 53-3 | โหลด | .โหลด | โหลด | โหลด 8541 โหลด | .โหลด | โหลด | โหลด
ต2ง) ร!ไอร.ยูอ๐ย1อ.๐๐ทา ข้อสอบ 8ไคโ บี ร๑อ๐น่อท 1 ร๑๐น่อท 2 | รอ๐น่อท 3 2017 2016 า - โร 2015 [ว7 “ 2014 โหลด โหลด โหลด 2013 โหลด โหลด โหลด 2012 .โหลด โหลด โหลด 2011 โหลด โหลด โหลด 2010 [ๆ โหลด 2009 .โหลด .โหลด ข้อสอบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน (ค่าย 1) ปีววิชา | คณิต | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | ดาราศาสตร์คอมพิวเตอร์ โอ .โหลด” 49 .โหลด” 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ข้อสอบรับตรง (โควตา) ม.ขอนแก่น วิชา/ปี 60 59 | 58 [| 57 ภาษาไทย *โหลด | โหลด | โหลด คณิตศาสตร์ *โหลด | โหลด | โหลด คณิต (ศิลป์) *โหลด | โหลด | โหลด วิทยาศาสตร์ *โหลด | โหลด | โหลด ฟิสิกส์ .โหลด | โหลด | โหลด .โหลด | โหลด | โหลด โทยา. *โหลด | โหลด | โหลด สิงคมศึกษา *โหลด | โหลด | โหลด ภาษาอังกฤษ *โหลด | โหลด | โหลด *โหลด - | โหลด พื้นฐานสถาปัตย์ * โหลด - | โหลด พื้นฐานการออกแบบ *โหลด - | โหลด * = อยู่ระหว่างดําเนินการ 5๒6 #ิเส่ทา1รร1อท วิชาเปี 62 6 6 อ๑๓๐ |ง อ๑๓๐ บ. แนะแนว ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ .โหลด -โหลด. .โหลด เคมี .โหลด -โหลด ชีววิทยา -โหลด สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คลังข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ร . | พรอ เคมี ค่าย3 เคมี ค่าย 54 59 53 59 58
ต2ง) ร!ไอร.ยูอ๐ย1อ.๐๐ทา คลังข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (อยู่ระหว่างรวบรวม) ปีกิชา | นายร้อยตํารวจ | ร้อยตํารวจหญิง | ทัพบก | ทัพเรือ | ทัพอากาศ| นายสิบ 2560 2559 .โหลด 2558 | โหลด .โหลด 2557 | โหลด .โหลด 2556 |] โหลด 2555 โมลล 2554 .โหลด 2553 | โหลด .โหลด 2552 | โหลด .โหลด 2551 โหลด อื้นๆ 5456 5253 คลังข้อสอบ 5616 0-ฝ๒7 (บางปี, บางวิชา) ๒๒๐ 0-ผธิไโม.3 ปี/ิชา| ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์| สังคมศึกษา | สุข-พลศึกษา | ศิลปะ 54 | โหลด .โหลด .โหลด .โหลด " 55 .โหลด .โหลด .โหลด โหลด .โหลด -โหลด 56 | โหลด .โหลด .โหลด .โหลด 57 | โหลด .โหลด .โหลด .โหลด ” ” 6 .โหลด .โหลด .โหลด .โหลด ' “ 59 | “โหลด *โหลด โหลด | “โหลด ๒๒๐๑ 0-ผธิโม.6 ปี/วิชา| ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์| สังคมศึกษา | สุข-พลศึกษา ศิลปะ 58 | โหลด .โหลด .โหลด .โหลด 59 | โหลด .โหลด โหลด .โหลด ” ” แนวข้อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) วิชา ชุด1 ชุด2 ชุด3 ชุด4 ชุด5 วิทยาศาสตร์ | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด | โหลด คณิตศาสตร์ | โหลด ข้อสอบ 6เธ ข้อสอบ ไการอ่าน ไคณิตศาสตร์ ไวิทยาศาสตร์ ชุด1 ชุด1 ชุด1 รวมข้อสอบ/เนื้อหา แพทย์ กสพท เนวข้อสอบ !1002 ฟิสิกส์ 2557 าาเฉพาะทางการแพทย์ กสพท. แอบแพทย์ กสพท. 2557 " แนวข้อสอบ, กา+ข้อสอบ ความถนัดทางการแพทย์ เนื้อหา+ข้อสอบ ความถนัดทางการแพทย์ 1 ข้อสอบแพทย์ 0000/05!80 (อย่ระหว่างรวบรวม) การงานอาชีพ7 .โหลด การงานอาชีพ7 .ภาษาอังกฤษ .โหลด .โหลด .โหลด [หลอ [หล( 3 .ภาษาอังกฤษ, .โหลด โหลด
ข้อสอบเก่า

คำตอบ

เค้าค่ะ เค้าทักไปแล้วนะ ig:Sirintra_rเค้า

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!