แผนการเรียน
มหาวิทยาลัย
เคลียร์แล้ว

ข้อใดหมายถึง “Construct Validity”
a. ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ
b. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
c. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
d. ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สอบครูผู้ช่วย

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

c.ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ค่ะ เป็นการตรวจสอบว่าตรงตามแนวคิดหรือทฤษฎีหรือไม่ เพื่อทดสอบว่าเป็นไปตามสมมติฐานของทฤษฎีนั้นๆ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?