คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยแสดงวิธีทำ6ข้อนี่หน่อยค่ะ

1. ผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตเขียน แทนด้วย 5. ข้อใดคือ 5% เมื่อกำหนดให้ ai, az, a.a, เป็นสําดับเลขคณิต n. Sn = a₁ + a₂ + A3 +...+ an U. Sn = Pl. Sn = ก. 220 ค. 880 n 2 [2a₁ + (n − 1)d] ง. ถูกทุกข้อ 2. จงหาผลบวก 20 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 3+5+7+... n 7/7 (a₁ + an) ก. 1330 ค. 1370 ข. 440 ง. 1200 3. จงหาผลบวก 8 พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 5+ 10 + 15 + .. คือข้อใด ก. 140 ข. 180 ค. 160 ง. 200 4. ให้ลำดับเลขคณิตลำดับหนึ่งมีผลต่างร่วมเท่ากับ 4 และพจน์ที่ 13 คือ 51 จงหาผลบวก 13 พจน์แรก ก. 115 ข. 225 ค. 351 ง. 357 5. ผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของอนุกรมเลขคณิต 2+9+16+...+135 คือข้อใด ข. -1330 1.-1370
เดียว แล้วทําเครื่องหมาย X ลง 6. อนุกรมเลขคณิตอนุกรมหนึ่งมีพจน์ที่ 10 เท่ากับ 20 และ พจน์ที่ 5 เท่ากับ 10 ผลบวกตั้งแต่พจน์ที่ 6 ถึง พจน์ที่ 15 เท่ากับข้อใด ก. 210 ค. 240 ข. 215 4.270 ในวันแรก 2 บาท วันที่สอง 4 บาท
ช่วยหน่อยค่ะ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉