ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย

ช่วยหาคำตอบให้หน่อยค่ะ

my Salary is still not enough for living. While 1 frequentiy work overtime during weekends, Hl/ 1 'า Jack. I've just earned my high school ploms and recently got a job. Even though ) 79 Unit 6 Waitperson ลking full-time at a small factory, I have a ลงd-time job as 8 waitperson at a restaurant าลงr my house. I'm a waiter from 6.00 - 11.00 2m. every night. Activity 6.14 From Jack's introduction of himself, is he a hard-working Person? And why? Activity 6.15 From the key functions of a waitperson with good manners elow, please rearrange them in order of time since customers come int0 a "staurant. Number the activities from 1 to 8. Time Sequence Activities Looking around for customers additional requests Serving food Taking orders Preparing a check/a bill Collecting money Seating customers 8) Saying thank you to customers Video Walter and Waitress Career 1) Greeting customers คำว่า Check เป็นการใช้แบบ American English ส่วนคำว่า Bill เป็นการใช้แบบ British Eng|lish ไดยเมื่อลูกค้าต้องการ ให้พนักงานคิดเงินค่าอาหาร ก็จะบอกกับพนักงานในร้านว่า Can I have a check ก็ได้ความหมายเหมือนกัน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉