ทัศนศิลป์
มัธยมต้น

ประเทศในยุโรปมีเเนวทางในการดำเนินการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่คล้ายคลึงกันคือ?

คำตอบ

ตอนที่ 3 พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ

พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา

1. หนังสือเล่มใดที่ทำให้ชาวอเมริกันให้ความสนใจในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก
ตอบ หนังสือ “ประทีปแห่งเอเชีย” โดยเซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์มีการตีพิมพ์มากกว่า 80 ครั้งซึ่ง มหาวิทยาลัยฮาร์วาดจัดพิมพ์ในระยะแรกๆ

2. บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาคือใคร
ตอบ พ.อ.เฮนรี่ สตีล ออลคอตต์

3. พ.อ.เฮนรี่ สตีลออลคอตต์ เขาได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาชื่อว่าอะไร
ตอบ ปุจฉาวิปัชนาทางพระพุทธศาสนาและ ตั้งสมาคมพุทธนิยม ขึ้นด้วย

4. เมืองซานฟรานซิลโก มณรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้จัดสร้างวัดทางพระพุทธศาสนาขึ้นและเป็นที่ทำการใหญ่ ของพุทธศาสนาแบบมหายานของนิกายใด
ตอบ นิกายชิน หรือ สุขาวดีจากญี่ปุ่น

5. บุคคลใดเป็นผู้นำในการไปเผยแผ่นิกายชินหรือสุขาวดีจากญี่ปุ่น
ตอบ ท่านโซกัว โซนาดะ

6. พุทธศาสนาเข้าไปเจริญในสหรัฐอเมริกาเมืองใดบ้าง
ตอบ 1. ซานฟรานซิลโก 2. ลอสแอนเจลิส 3. ซีแอตเติล

7. การรวมกลุ่มชาวพุทธมีการจัดตั้งพุทธสมาคมไทย-อเมริกัน ขึ้น ณ นครลอสแอนเจอลิส ในมณรัฐแคลิฟอร์เนีย เรียกกลุ่มดังกล่าวว่าอะไร
ตอบ “พุทธสมาคมไทย-อเมริ

แสดงความคิดเห็น

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเนเธอร์แลนด์

1. กลุ่มอาชีพใดที่นำพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังดินแดนประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นครั้งแรก

ตอบ พ่อค้าชาวดัตซ์และคนพื้นเมืองชาวศรีลังกาที่เข้าไปศึกษา

2. เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันชื่อว่าอะไร
ตอบ กรุงเฮก

3. ชาวพุทธในเนเธอร์แลนด์ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้นับถือพุทธศาสนาขึ้นมาในกรุงเฮกมีกลุ่มใดบ้าง
ตอบ - ชมรมชาวพุทธดัตซ์
- กลุ่มชาวพุทธศาสตร์ศึกษา

แสดงความคิดเห็น

7. ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง โดยเยอรมันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พระภิกษุรูปหนึ่งได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ แก่ชาวเยอรมันและได้รับความสนใจมากภิกษุรูปนั้นชื่อว่าอะไรและเป็นชนเชื้อ ชาติใด
ตอบ พระถูนันทะ เป็น ชาวพม่า

8. ชาวพุทธในเยอรมันได้ยอมรับและประสานงานกับสมาคมชาวพุทธเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศใด
ตอบ ประเทศศรีลังกาและมีชื่อว่า “สมาคมมหาโพธิ์”(ชาวเมืองมิวนิกร่วมเป็นสาขาของสมาคมด้วย)

แสดงความคิดเห็น

พระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมัน

1. ชาวพุทธกลุ่มแรกในเยอรมันนำโดยบุคคลใด
ตอบ ดร.คาร์ลไซเดน สตือเกอร์ เป็นผู้เริ่มก่อตั้งพุทธสมาคมที่เมืองเลปซิก ในเยอรมัน

2. หนังสือเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเยอรมันชื่อว่าหนังสือเล่มใด
ตอบ หนังสือพระพุทธวจนะ(เรียบเรียงโดยอันตอน วอลเตอร์ฟลอรัสกือเอธหรือ ท่านญาณดิลก)ชาวเยอรมันแปลจากภาษาบาลีให้เป็นภาษาเยอรมันต่อมาแปลเป็นภาษา อื่นๆอีก 10 ภาษา

3. ผู้นำเยอรมันบุคคลใด สั่งห้ามพุทธสมาคม มิให้ดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตอบ อดอร์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำเผด็จการในเยอรมัน

4. หลังเยอรมันแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออกแล้ว มหาวิทยาลัยใดหรือองค์กรใดในพุทธศาสนาที่มีการเผยแพร่คำสอนในเยอรมันในเวลา ต่อมา
ตอบ มหาวิทยาลัยเฮล

5. หลังเยอรมันรวมเป็นประเทศเดียวกันแล้วมีการจัดตั้งเป็นศูนย์รวมของพระพุทธศาสนา ณ เมืองใด
ตอบ เมืองฮัมบูร์ค เรียกว่า “สันติอาศรม”

6. ปัจจุบันชาวพุทธในเยอรมันจะนับถือนิกายใด
ตอบ นิกายเถรวาทมากที่สุด รองลงมาเป็นนิกายมหายานแบบทิเบตหรือแบบญี่ปุ่น(นิกายโยโดชินชู,นิกายเซน)

แสดงความคิดเห็น

7. พระภิกษุชาวอังกฤษที่ไปบวชในประเทศพม่า คือบุคคลใดและมีบทบาทสำคัญอย่างไรในอังกฤษ
ตอบ พระอานันทะเมตเตยยะ ซึ่งมีบทบาทในการก่อตั้งองค์กร พุทธสมาคมแห่งเกรตบริเตนและไอร์แลนด์ พิมพ์หนังสือพุทธปริทัศน์

8. ชาวพุทธในประเทศอังกฤษที่ก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศอังกฤษได้จัดพิมพ์นิตยสารเผยแผ่พุทธศาสนามีชื่อว่าหนังสือใด
ตอบ นิตยสาร “ทางสายกลาง” (Middle Way)

9. วัดไทยในอังกฤษเป็นและนับว่าเป็นวัดแรกในทวีปยุโรปที่ได้มีการสร้างขึ้นคือวัดใด
ตอบ วัดไทยพุทธวิหาร แต่ต่อมาในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพุทธประทีป

10. องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักโทษในเรือนจำที่นับถือศาสนาพุทธ คือองค์กการใด
ตอบ “องค์การองคุลิมาล” ซึ่งก่อตั้งโดยพระเขมธม.โม ภายหลังจัดตั้งเป็นสวนป่าพุทธองค์ ณ เรือนจำสปิงฮิลล์ ในประเทศอังกฤษ

แสดงความคิดเห็น

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ

1. ผู้มีบทบาทในการนำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศอังกฤษครั้งแรกคือ บุคคลใด
ตอบ นายสเปนเซอร์ อาร์คี โดยการพิมพ์หนังสือออกเผยแพร่

2. หนังสือของนายสเปนเซอร์อาร์คีที่แต่งขึ้นมีชื่อว่าอะไร
ตอบ หนังสือ ศาสนาจักรแห่งบูรพทิศ แต่ระยะแรกไม่มีคนสนใจนัก

3. บุคคลที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วนำพุทธประวัติและหลักคำสอนไปเผยแพร่ในประเทศอังกฤษคือใด
ตอบ เซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์

4. หนังสือของเซอร์เอ็ดวิน อาร์โนลด์ที่นำออกเผยแพร่มีชื่อว่าอะไร
ตอบ หนังสือ“ประทีปแห่งเอเชีย” (The light of Asia) ทำให้ชาวอังกฤษสนใจกันอย่างมากมาย ปี พ.ศ. 2422 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ของไทย

5. สมาคมพุทธศาสนาที่ก่อตั้งในอังกฤษชื่อว่าอะไรใครเป็นคนก่อตั้ง
ตอบ “สมาคมบาลีปกรณ์” ตั้งที่กรุงลอนดอน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ที. ดับบลิว.ริสเดวิดส์

6. สมาคมบาลีปกรณ์เน้นกิจกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนาในเรื่องอะไร
ตอบ แปลพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ เผยแพร่นาน 25 ปี

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!