เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การแบ่งเซลล์ (cell division)

60

1375

1

ข้อมูล

TM🌈

TM🌈

มัธยมต้น All

สรุป+ภาพประกอบ🗝

ความคิดเห็น

น้องแบค😳
น้องแบค😳

เซลล์จำเป็นต้องมีนิวเครียสไหมค่ะ

News