เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สมบัติของธาตุและสารประกอบ

292

5028

0

ข้อมูล

ToeyKak'K

ToeyKak'K

สมบัติของธาตุและสารประกอบ สมบัติของธาตุตามหมู่ ธาตุแทรนซิชัน สารประกอบคลอไรด์ สารประกอบออกไซด์ ตำแหน่งของ H ในตารางธาตุ เลขออกซิเดชัน ธาตุกัมมันตรังสี สมการนิวเคลียร์ ครึ่งชีวิตของธาตุ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News