เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การแพร่และออสโมซิสep1

9

161

0

ข้อมูล

_pimploy_

_pimploy_

เรียนกา่รแพร่และการออสโมซิสไปคร่าวๆแล้วจะมีรายละเอียดมาทีหลังนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้