เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อะตอมและตารางธาตุ

199

4274

0

ข้อมูล

ToeyKak'K

ToeyKak'K

แบบจำลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ อนุภาคมูลฐานของอะตอม ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน หลักการบรรจุอิเล็กตรอน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัม สีของเปลวไฟ แนวโน้มสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ เคมี ม.4

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News