เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาจีน1/1

5

158

0

ข้อมูล

_.language land._

_.language land._

พยัญชนะ
b (เปอ)
p (เพอ)
m (เมอ)
f (เฟอ)
d (เตอ)
t (เทอ)
n (เนอ)
l (เลอ)
g (เกอ)
k (เคอ)
h (เฮอ)
j (จี)
q (ชี)
x (ซี)
zh (จือ)**ออกเสียงหนัก**
sh (ชือ)**ออกเสียงหนัก**
ch (ซือ)**ออกเสียงหนัก**
r (รือ)**ออกเสียงหนัก**
z (จือ)
s (ชือ)
c (ซือ)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้