เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง,ดิ่ง

50

920

0

ข้อมูล

angie_yns

angie_yns

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้