เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การเมืองการปกครองในยุคปัจจุบัน ม.3 สังคม

25

310

0

ข้อมูล

kunranan_

kunranan_

มัธยมต้น 3

🕌การเมืองการปกครองในยุคปัจจุบัน🕍

—> การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
-ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
-ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี
-ประชาธิปไตยในระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี
—> การปกครองระบบเผด็จการ
-ระบบเผด็จการเเบบอำนาจนิยม
-ระบบเผด็จการเเบบเบ็ดเสร็จ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น
ถูกปิดสำหรับสมุดโน้ตนี้

News