เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ลักษณะของสิ่งมีชีวิต7ประการ

0

157

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

มัธยมปลาย 1

1.มีการจัดระบบภายในเซลล์เเละร่างกาย
2.มีการสืบพันธุ์เเละถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
3.มีการเจริญเติบโตเเละอายุขัย
4.ต้องการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
5.ต้องการอาหารเเละพลังงาน
6.มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
7.มีการปรับตัวเเละวิวัฒนาการ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News