เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Public​ health​🥦

73

819

1

ข้อมูล

butter​ m

butter​ m

เนื้อเรื่อง
📍บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการสาธารณสุข
📍บทที่ 2 วิวัฒนาการของการสาธารณสุข
📍บทที่ 3 โครงสร้างของระบบสาธารณสุข
📍บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
📍บทที่ 5 แผนพัฒนาสาธารณสุข
📍บทที่ 6 การจัดระบบบริการสาธารณสุข
📍บทที่ 7 ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย
📍บทที่ 8 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน
📍บทที่ 9 แนวนน้มและการคาดการณ์ปั​ญหา
📍บทที่ 10 การวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยปัญหาสุขภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
📍บทที่ 11 การวางแผนพัฒนาและการจัดทําโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
📍บทที่ 12 การประเมินผลงานสาธารณสุข

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

อ่านง่ายมาก

News