เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทย

10

234

0

ข้อมูล

SLOTH STUDY_YD

SLOTH STUDY_YD

มัธยมต้น All

-คำไทยแท้
-เขมร
-จีน
-อังกฤษ
-สันสกฤต
-บาลี

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News