เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

MKT2101 2/62

146

5812

0

ข้อมูล

Unoon Yannawee A.

Unoon Yannawee A.

➿Principles of marketing
➿หลักการตลาด
➿เรียนที่ม.วัน พุธ 11.30-13.20 @SBB201
➿สอบ ศุกร์ 06032020 คาบ A
➿มี 24 บท ออกประมาณ บทละ 5 ข้อ
➿ข้อสอบ ปรนัย กา 120 ข้อ 5 ตัวเลือก

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News