Physics
高校生

ฟิสิกส์ม 5 การแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย ใครที่เข้าใจ ช่วยอธิบายวิธีการทำให้ละเอียดหน่อยค่ะ เห็นวิธีการทำแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

12.8 ลูกตุ้มนาฬิกาลูกหนึ่งถ้าทําให้แกว่งบนผิวโลกจะมีคาบเป็น 1 นาที ถ้านําไปแกว่ง บนดวงจันทร์คาบเวลาต้องมากกว่าบนโลก เพราะบนดวงจันทร์สนามโน้มถ่วงเป็น กุ ร 116 เท่าของ วโลก ถ้าต้องการให้คาบเวลาของลูกตุ้มหาฬิกาบนดวงจันทร์เป็น ห่ ท 9ง ศึ วินาที เท่ากับบนโลก ต้องลดสายของลูกตุ้มนาฬิกาลงกีเปอร์เซนต์
กตุ้มนาฬิกาลูกหนึ่งถั เณ11 1 ตับัร่ากท17พุดนัยหไหนไนกนไรรักผูดาไค าของที่ผิวโลก ถ้าต้องการให้คาง# 1 301 00 เท่ากับบนโลกต้องลดสายของลูกตุ้มหาฬิกาลงถี่เปอร์แซนต์ เน เศง รม
การแกว่งลูกตุ้มอย่างง่าย ฟิสิกส์ม 5

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉