Chinese
高校生

我是113會考生,請問我的成績2A3B 國B++,數B+,英A++,自B++,社A+,這樣有機會上陽明高中嗎?謝謝

陽明高中 113會考

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?