English
中学生

ถ้าอยากอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ต้องเริ่มจากทางไหนก่อนคะTT

PromotionBanner

回答

ให้เลือกนะคะ หรือจะทำหมดเลยก็ได้💕
1.ท่องคำศัพท์บ่อยๆ แนะนำให้ท่องคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้บ่อยที่สุดนะคะ💗
2.ฟังเพลงภาษาอังกฤษ แนะนำให้ดูเนื้อเพลง และลองร้องอาจจะเป็นพรสรรค์เราในอนาคตก็ได้นะ💗
3.ดูหนังอังกฤษ แล้วเปิด sub ไทย💗
4.ดู clearnote บ่อยๆ💗
5.ดู YouTube ช่องที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Mr.Beast 💗

この回答にコメントする

เราว่าให้เริ่มจากคำศัพท์ง่ายๆ มาเรียงเป็นประโยคก่อน แล้วค่อยเพิ่มความยากของประโยคขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วตรวจสอบความถูกต้องดีไหมคะ

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?