Social studies
中学生

ช่วยหน่อยค่ะ😿😵
#เศรษฐศาสตร์
#ทวีปอเมริกาใต้

6 อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ก้อยกับตนเป็นนักอุตุนิยมวิทยาขององค์การนาซา ได้รับมอบหมายให้เดินทางสำรวจเขตภูมิอากาศ ของทวีปอเมริกาใต้เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์ป่าหายากประจำถิ่น พวกเขาจึงได้ตกลงว่าจะแบ่ง เส้นทางกันสํารวจเพื่อประหยัดเวลา ดังแผนที่เส้นทางการสำรวจ ดังนี้ 1. นักเรียนคิดว่าตลอดเส้นทางการสํารวจของ ก้อยและตูนมีภูมิอากาศแบบใดบ้าง และ แต่ละแบบมีพืชพรรณธรรมชาติเป็นอย่างไร 3 หลากหลาย Geo 4 9 0 ตูน การสังเกต 21 การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดแบบองค์รวม 2. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลทำให้ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้มีความ
PromotionBanner

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?