Social studies
中学生

ช่วยหาหน่อยฮับ

1 2 3 4 5 6 7 00 9 10 Shot on Y11 Vivo Al camera การกรวดนา การทอดผ้าป่า 1. ส่วนใหญ่นิยมกระทำกันในระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และมักจะถวายกันในวันพระ TECTIO 2. มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อลดความตระหนี่ ความโลภ ความเห็นแก่ตัวและกิเลสตัณหาต่าง ๆ ของผู้ถวายของให้ลด น้อย หรือหายไป 3. เป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญ ซึ่งสามารถกระทำได้ในหลาย โอกาส เช่น วันคล้ายวันเกิด วันขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น 4. การนำผ้าไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างน้อย 5 รูป โดย มิได้ตั้งใจจะถวายแด่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง 5. การอุทิศส่วนกุศล อันจะพึ่งเกิดจากการทำบุญให้แก่ผู้ ล่วงลับ ด้วยวิธีการหลั่งพร้อมกับกล่าวคำอุทิศ 6. เป็นกิจกรรมหนึ่งของการทำบุญในทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธนิยมเรียกว่า “การทำบุญเลี้ยงพระ 2. ทานที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั่วไป มิได้เจาะจงว่าเป็น พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง 8. การนำอาหารทั้งคาวหวานมาถวายแด่พระสงฆ์ด้วยการใส่ลง ไปในบาตร 9. มีความเป็นมาและความหมายว่า “ผ้าที่ไม่มีเจ้าของ วางทิ้งตาม ป่า หรือพาดอยู่ตามกิ่งไม้ 10. สิ่งที่กระทำกันหลังวันออกพรรษาเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ ให้มี สิ่งของเครื่องใช้สับเปลี่ยนจาก ของเดิมจากที่ใช้มาตลอด พรรษา LIVEWORKSHEETS
${ ตอนที่ 2 ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการเตรียมศาสนพิธีและข้อปฏิบัติในการทำบุญ เลี้ยงพระแล้วตอบคําถามพอสังเขป การเตรียมศาสนพิธี การนิมนต์พระภิกษุ เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูป การตั้งวงด้ายสายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ การจุดธูปเทียน Shot on Y11 Vivo Al camera LIVEWORKSHEE
PromotionBanner

回答

疑問は解決しましたか?