Science
中学生

มีใครพอจะช่วยได้บ้างมั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙇🏻‍♀️🙏🏻

จินl 12% ปี16:11 1บาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัยยมศึกษาปีที่ 2 งานและพลังงาน (Motk and Ererg) คะแนน เรื่อง ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ก้ำแพงขนาด 200 N จงหางานที่ชายคนนี้ทำ 1) ชายคนหนึ่งออกแรงผลักกำแ ก. )0 ] 2 สมคิดออกแรงดันกล่องที่กำลังโถลลงมาด้วยแรง 300 N โดยกล่องยังไม่หยุดเคลื่อที่ ลงทางานที่สมศิดทำได้ในระยะ 10 กm ตามแนวการไถล ข. 100 1 ค. 200 ) ง 400 ) ก. 30 ] ข. 30 ) ค. 3,000 ง. -3,000 ) 3) สมใจหิวถุงหนัก 70 N เดินลงบันไดสูง 3 m ใช้เวลา 30 5 จงหาว่าสมใจใช้กำลังในการหิ้วถุงไปเท่าได้ ก. 3 W ข. 7W 4) เครื่องจักรสำหรับยกของเครื่องหนึ่งมีกำลัง 5,000 วัตต์ ถ้านำเครื่องจักรนี้ใปยกวัตถุหนัก 2,500 นวดัน ให้ขึ้นไปในแนวดิ่งได้ระยะ 4 เมตร จากพื้นดิน จะใช้เวลาเท่าได ค. 90 พ ง. 6,300 W ก. 2 วินาที ข. 5 วินาที 5) เด็กหญิงเรียนดีถือหนังสือเรียนหนัก 20 นิวตัน ขึ้นลิฟต์จากขั้น 1 ไปยังชั้น 3 ซึ่งอยูู่งจากพื้น 8 เมตร ใช้เวลา 40 วินาที จงหางานและกำลังเนื่องจากแรงที่เด็กหญิงเรียนติถือหนังสือเป็นเท่าโด ตามลำดับ ศ. 8 วินาที ง. 12 วินาที ก. 800 ), 20 W ข 20 3, 800 W ค. 160 J, 4 W ง. 4 W, 160 ) 6) สมหมายหนัก 50 kg ได่เชือกสูง 3 m ใช้เวลาทั้งหมด 20 5 จงหางานและกำลังที่สมหมายใช้ (g-10 m/s) ก. 75], 150 W ข. 150 J, 7.5 W ค. 75 J, 1,500 W ง. 1,500 บ, 75 W 7) งานในข้อใดมีค่าเป็นศูนย์ ก. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ตั้งฉากกัน ข. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่มีทิศเตียวกัน ค. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ทำมุมกัน ง. ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ตรงข้ามกัน 8) วัตถุที่มวลเท่ากัน วางอยู่ที่รดับความสูงต่างกันดังภาพ วัตถุชิ้นใมีพลังานศักย์มากที่สุด ข. วัตถุ B ง. วัตถุ 0 ก. วัตถุ A ค. วัตถุ C 9) จากภาพข้อ (8) วัตถุ A มีมวล 8 kg ตกลงมายังพื้น โดยมีระยะทาง 2 m ขณะกระทบพื้นจะมีพลังงานจลน์เป็นเท่าใด (g= 10 m/s) ข. 160] ก. 16 ] ง. 1,800 J ค. 400 J
10) วัตถุ 4 kg ตกจากดาลฟ้าดีกสูง 30 my ขณะกระทบพื้นมีพลังงานจดนเท่าใด (gr10 m/4) 11) สปริงตัวหนึ่งมีค่าคงที่ 50 N/m เมื่อดึงให้สปริงยืดออก 100 cm จะมีพลังงานศักย์ยึ่ดหยุ่นเท่าใด 12) จักรยานมวล 60 kg ขับมาด้วยความเร็ว 20) m/s ชนสับต้นไม้มีขณะนั้นพลังงานจลน์มีค่าเท่าใด จินl 12% ปี16:11 1. 120 ข 300 ) ค 400 ป 4. ,200 ก. 25 ข. 250 ) ค 250 ) ง 25,0400 ) ก. 600 ) 13) ในการโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่ง ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. พลังงานกลของลูกบอลมีค่าสูงสุดเมื่อลูกบคลอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุด ข. ผลรวมของพลังงานจลน์กับพลังงานศักย์ใน้มถ่วงของลูกบอลทุกขณะมีค่าคังที่ ข. 1,200 ) 6. 12.000 ) 3. 24,000 ค. ขณะที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ขึ้นพลังงานจุลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วงของลูกบอลคงที่ ง. ถูกทุกข้อ 14) ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. คานช่วยผ่อนแรงได้เสมอ ข. รอกบางครั้งไม่ช่วยผ่อนแรง ค. เครื่องกลอย่างง่ายช่วยผ่อนแรงในการทำงานอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ง. เครื่องกลอย่างง่ายทำให้งานที่ภระทำต่อเครื่องกลน้อยกว่างานที่ได้จากเครื่องกล 15) คีมตัดลวดเป็นคานประเภทเดียวกันกับข้อใด ก. ไม้กวาด ข แหนน ค. ไม้กระดานหก ง. กรรไกรหนีบหมาก 16) ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากหลักการของล้อและเพลว ก. ใช้ทำเครื่องมือตักน้ำขึ้นจากบ่อ ข. ใช้ทำครกกระเดื่องตำข้าว ค. ใช้ทำลูกบิดประตู 17) วัตถุหนัก 100 kg ใช้รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ในการดีงวัตถุขึ้นจะต้องใช้แรงอย่างน้อยเห่าใด (g=10 m/s) ง. ใช้ในการเปิดประตูระบายน้ำ ก. 50 N ข. 100 N ค. 500 N ง. 1,000 N 18) จะต้องออกแรงเท่าใดในการดันกล่องขนาดใหญ่หนัก 1,000 N ขึ้นบนรถบรรทุกไปตามทางลาดเอียงทีมี ความสูง 4 m และมีระยะลาดเอียง 40 m (ไม่คิดแรงเสียดทาน) ก. 100 N ข. 120 N ค. 1,200 N ง. 1,400 N 19) หัวขวานอันหนึ่งยาว 5 cm และหนา 3 cm ถ้าออกแรงฟันต้นไม้ด้วยแรง 150 N ปรากฏว่าหัวขวาน จมลงไปในเนื้อไม้ทั้งหมด ต้นไม้นี้มีแรงต้านทานเท่าไร ก. 150 N ข. 250 N ค. 450 N ง. 2,250 N 20) เครื่องกลแบบสกรูมีแขนคานยาว 14 cm และระยะเกลียวเท่ากับ 2 cm ถ้าออกแรงหมุนสกรู 20 N จะสามารถยกก้อนน้ำหนักได้มากที่สุดเท่าใด ค. 800 N ง. 880 N ก. 280 N ข. 400 N

回答

疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉