Social studies
中学生

อันนี้ต่อจากอันเมื่อกี้ค่ะ🙏🏻

| ไฟล์ 20:41 89% ก ความยืดมั่นในศาสนา ด้านเทคโนโลยี ค ความสุขของประชากรในทวีป สังคมและเศรษฐกิจ ข ความเจริญทาง ง ความมั่นคงทาง 36.แร่ชนิดใดที่ทวีปอเมริกาใต้ผลิตได้เป็นอันดับ 1 ของโลก ก ทองคำ 37.ข้อใดกล่าวถึงการเลี้ยงสัตว์ในทวีปอเมริกาใต้ได้ถูกต้อง ก สัตว์ที่เลี้ยงกันมากที่สุดคือโคนม ข มีการเลี้ยงสุกรกันมากเฉพาะในประเทศบราซิล ค แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงกันมากในเขตทุ่งหญ้ากัมโป งประเทศอุรุกวัยเลี้ยงแกะมากเป็นอันดับ 2 ของโลก 38.สินค้าเข้าที่สำคัญของทวีปอเมริกาใต้คืออะไร ก ฝ้าย ยนต์ 39.การคมนาคมในเส้นทางใดมีความสำคัญต่อการคมนาคมขนส่งในทวีป อเมริกาใต้มากที่สุด ขสังกะสี ง บ็อกไซต์ ค ทองแดง ขข้าวโพด ค ทองแดง ง ยาน ข ทางรถไฟ ค ทางแม่น้ำ ก ทางทะเล ง ทาง อากาศ 40.เพราะเหตุใดเส้นทางรถยนต์ในทวีปอเมริกาใต้จึงไม่ได้รับ การพัฒนา ก เพราะประชาชนนิยมเดินทางด้วยเครื่องบิน ข เพราะมีทางรถไฟที่ได้มาตรฐานเป็นอย่างดีแล้ว ค เพราะมีสภาพพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างถนน ง เพราะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา 41.พื้นที่ใดในประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราการตัดไม้ทำลายป่ามากที่สุด ก ที่ราบสูงโคโลราโด เลกส์ ค ที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี แปซิฟิก 42.ก๊าซชนิดใดก่อให้เกิดฝนกรดในทวีปอเมริกาเหนือมากที่สุด ก ฮาโลคาร์บอน ค ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 43.ระดับธาตุอาหารในน้ำที่มากขึ้นส่งผลอย่างไรต่อน้ำในทะเลสาบเกรต เลกส์ ก มีออกซิเจนในน้ำมากขึ้น ข กลุ่มทะเลสาบเกรต ง แนวชายฝั่งมหาสมุทร ขไนโตรเจนออกไซด์ งคาร์บอนไดออกไซด์ ข มลพิษในทะเลสาบลด ลง ค สัตว์น้ำเพิ่มจำนวนมากขึ้น เจริญเติบโตได้ดี 44. ข้อใดไม่ใช่ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนในทวีปอเมริกาเหนือ ก ไฟป่าในเยลโลว์สโตน โคลัมเบีย ค หมอกพิษในลอสแอนเจลิส วออร์ลีนส์ 45.การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดใดในทวีปอเมริกาใต้ที่ส่งผลให้พื้นที่ ป่าแอมะซอนลดลง ก อ้อย 46.ข้อใดไม่ใช่ ผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวของเขตเมืองในทวีป อเมริกาใต้ ก เกิดชุมชนแออัด ค หน้าดินเกิดการพังทลาย ง สาหร่ายบางชนิด ขภัยแล้งในบริติช ง พายุเฮอร์ริเคนในนิ ข กาแฟ ค ข้าวโพด งถั่วเหลือง ขเส้นทางถนนเพิ่มขึ้น งระบบสาธารณูปโภค ขาดแคลน 47.โรคใดเกิดการระบาดในทวีปอเมริกาใต้เนื่องจากอุณหภูมิของโลกสูง ขึ้น 4 จาก 5 ก โรคไข้เหลือง ข โรคไข้หวัดใหญ่ โรคเยื่อหุ้น
| ไฟล์ 20:41 89% ค หมอกพิษในลอสแอนเจลิส วออร์ลีนส์ 45.การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดใดในทวีปอเมริกาใต้ที่ส่งผลให้พื้นที่ ป่าแอมะซอนลดลง ก อ้อย 46.ข้อใดไม่ใช่ ผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวของเขตเมืองในทวีป อเมริกาใต้ ก เกิดชุมชนแออัด ค หน้าดินเกิดการพังทลาย ง พายุเฮอร์ริเคนในนิ ขกาแฟ ค ข้าวโพด งถั่วเหลือง ขเส้นทางถนนเพิ่มขึ้น งระบบสาธารณูปโภค ขาดแคลน 47.โรคใดเกิดการระบาดในทวีปอเมริกาใต้เนื่องจากอุณหภูมิของโลกสูง ขึ้น ข โรคไข้หวัดใหญ่ ง โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ก โรคไข้เหลือง ค โรคไข้เลือดออก 48.อาคารเขียวไม่จำเป็น ต้องมีลักษณะเป็นอย่างไร ก มีจำนวนชั้นมาก คลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เหมือนได้อยู่กับธรรมชาติ 49.ฉลาก Energy Star แสดงให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวีป อเมริกาเหนือในเรื่องใด ก ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ขสังคมและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ ค การเข้าร่วมการเรียกร้องกับกลุ่มกรีนพีซ งการยอมรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของคนอเมริกัน 50.ประเทศใดในทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่ทำการเกษตรแบบชีวภาพมาก ที่สุด และมีพื้นที่เท่าไร ก แคนาดา 1.6 ล้านเฮกตาร์ เฮกตาร์ ค สหรัฐอเมริกา 1.6 ล้านเฮกตาร์ ล้านเฮกตาร์ ข มีการใช้พลังงานน้อย ง ทำให้ผู้อาศัย ข แคนาดา 2.5 ล้าน ง สหรัฐอเมริกา 2.5 ตอนที่ 2 ตอบคำถาม เพราะเหตุใดทวีปอเมริกาเหนือจึงมีภูมิอากาศแทบทุกชนิด เพราะเหตุใดประเทศอาร์เจนตินาและบราซิลจึงมีความเจริญทาง อุตสาหกรรมมากกว่าประเทศอื่น ๆ 1. 2. ในทวีปเดียวกัน 5 จาก 5

回答

疑問は解決しましたか?
News
Clear img 486x290
ノート共有アプリ「Clearnote」の便利な4つの機能
Siora photography hgfy1mzy y0 unsplash scaled
共通テストで使える数学公式のまとめ
Jeshoots com 436787 unsplash min 3 486x290
「二次関数の理解」を最大値まで完璧にするノート3選