Thai language
國中

เสด็จ กับ เสด็จฯ ใช้ต่างกันยังไงคะ

คำราชาศัพท์ เสด็จ

解答

✨ 最佳解答 ✨

๑.เสด็จ
-หมายถึง เดินทางโดยยานพาหนะ
-ใช้สําหรับ พระราชวงศ์ต้ังแต่สมเด็จเจ้าฟ้า ถึงหม่อมเจ้า

๒.เสด็จฯ
-หมายถึง เดินทางไปโดยยานพาหนะหรือขบวนพยุหยาตราตามโบราณราชประเพณ
-ใช้สำหรับ พระมหากษัตริย์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

This is FAI

ขอบคุณค่ะ 🙏

留言
您的問題解決了嗎?