ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มีใครพอช่วยได้มั้ยคะข้อ18-21(thermodynamics)

1-18 มาโนมิเตอร์บรรจุของเหลวที่มีความถ่วงจำเพาะ 0.8 ถ้าความ แตกต่างของระดับของเหลวในขาทั้งสองของมาโนมิเตอร์ เท่ากับ 300 mm จงหาความดันแตกต่างระหว่างจุดทั้งสอง และถ้าหากพิจารณาที่ความดันแตกต่างเท่ากัน รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-17 แต่เปลี่ยน ของเหลวเป็นชนิดที่มีความหนาแน่น 13,600 kg/m จงหาว่าระดับของเหลวในขาทั้งสองของมาโนมิเตอร์ จะต่างกันเท่าใด (ตอบ 2.35 kPa, 17.6 mm) 1-19 มาโนมิเตอร์ที่ใช้สารบรรจุเป็นปรอท ( = 13,600 kg/m) ได้รับการต่อเข้ากับท่ออากาศดังแสดงในรูป (หน้า 29) เพื่อวัดความดันภายในท่อ ถ้าความดันบรรยากาศในบริเวณนั้นเป็น 100 kPa (ก) จงพิจารณา ว่าความดันในท่อว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าความดันบรรยากาศ (ข) จงคำนวณหาความดันสัมบูรณ์ในท่อ (ตอบ 102.0 kPa) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ 29 - ความดันเกจของอากาศในถังเป็น 80 kPa ดังแสดงในรูป จงหาความสูง 1 ของปรอทในมาโนมิเตอร์ ตอบ 58.2 cm) AIR P P= ? h = 15 mm รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-19 A = 35 cm²81 80 kPa Air 30 cm 75 cm Water h รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 1-20 Oil SG=0.72 -Mercury SG= 13.6 (ผิวของชั้นน้ำมันเปิดออกสู่ - ภาชนะบรรจุของเหลวหลายชนิดต่ออยู่กับหลอดรูปตัวยูดังแสดงในรูป บรรยากาศ) จงใช้ข้อมูลที่กำหนดในการคำนวณหาความดันเกจที่จุด A รวมทั้งพิจารณาว่าหากเปลี่ยน ของเหลวในภาชนะเป็นปรอท ความสูงของปรอทจะเป็นเท่าใดที่ความดันเท่ากัน (ตอบ 0.471 kPa และ 0.353 cm)

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะ ว่าทำถูกหรือป่าว การเติม V.i / V.t V.2 V.ing 🙏🙏🙏🙏

09/06/2022 V.inf 1 Accept 2 Add 3 Agree 4 Ask 5 Allow 6 Announce 7 Attach 8 Avoid 9 Bam 10 Beg 11 Bury 12 Calculate 13 Change 14 Damage 15 Delay 16 Delight 17 Develop 18 Flood 19 Expect 20 End 21 Identify 22 Laugh Verb Classification V.I / V.Tun V. 2 V.ing V.I/V.T Accepted Accepting V.I/V.T. Added Adding 19 V.I Agreed Agreeing เหมอวย V.I/V.T Asked Asking angl V.I Allowed Aloowing อนุญาต V.Th Anno need Announcing abuel V.T/V.T Attached Attaching Attaching 66%6216207 g 1 d V.T Avoided Avoiding หลกเลยง q V.I/V.T Bammed Bamming หาม V.I /V.To Begged Begging 210 30วัน d V.T Bured I. Burying leng O V.T/V.T Calculated Calculating 925 V.T Changed Changing V.I/V.T Changmg เปลี่ยน Damaged Domading ความเสียหาย V.I/V.T Delayed Delaying ล่าช้า V.I Delighted Delighting พอใจ d V.I /V.T Developed Developing w พัฒนา เติบโ z V.I/V.T Flooded Flooding นาท่วม หลาก V.I/ V.T Expected Expecting mg O Ended Ending จบ, ด.ทลาย Identified Identifying แยกแยะ d Laughed Laughing ovate เซาะ V.I/V.T Ended V.I/V.T V.I Meaning ยอมรับ เฟม

แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น จำนวนคำตอบ: 1
1/62