ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

สังคมศึกษา มัธยมปลาย

เรื่องประชากรศึกษากับความเป็นเมือง ข้อ 2-5 ได้ประเทศ ไอร์แลนด์ค่ะ

Ireland 2022 100+ 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 10% 8% 6% Male 3.8% 3.3% 3.9% 2.9% 3.5% 2.9% 3.4% 3.7% 2.3% 2.6% 3.09% 2.90% 3.6% 4% 3.0% 2.0% 1.4% 0.9% 2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.4% 0% 0.6% 1.0% 1.6% 2.1% 2% 2.4% Population: 5,020,203 2.7% 3.0% 3.3% 2.9% 2.8% Female 3.0% 3.9% 2.9% 3.7% 3.3% 4.1% 3.6% 3.4% 4% 6% 8% 10% Population 1950 1955 1960 1965 YEAR 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 -5-1 2022 +1 +5 Iceland India Indonesia Iran (Islamic Republic of) 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Iraq Ireland Israel Italy. 2050 2055 COUNTRY ABCDEFGHIJKLMNOPQRSIUVWYZ 2000 2065 2070 2075 2080 2085 5,020,203 2090 2095 2100

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

ช่วยบอกคำตอบทีค่ะทำไม่ได้เลย

Jan 2 5 edhe u danu D-1₁3) -10 falutari, untitlens, -1 co +-11g A 214 - A CA 11ca HEAV WAX INCAY ----------- JCA 304/ AY 1961 CA lot CA @riga. Jan 10 55 uwm เ www.wa.pptx PowerPoint การนำเสนอเมน น fi ไง แปลงหมึก แปลงหมึกเป็นสมการ บรรทัน เป็นรูปร่าง หาดนาสตร์ --- ใช้ 9 นั้นว่าคุณต้องการท่านไ tontill 3 แบบ ทักษะ C B AVO) ~ G 2 - 1 2 3 4 ใน กทม. @ E = {4₁ {0}} @ F = { 0, {0}, {0,$}} เขียนเครื่องหมาย : ความ - 1) ¢ ℃{6} -²)¢€ {6} -3) C{ø, fø}} £ 1-4) ACB IN A WORM |m 002 B 5) บางเราได to

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำถูกไหม เรื่อง Preposition ค่ะ เเละต้องบอกประเภทด้วยค่ะว่าเป็น Preposition อะไร -Preposition of time -Preposit... อ่านต่อ

1. She learned Russian 2. The book was written 3. I'll show you the picture 4. We can only get to the camp about 5. What are you talking 6. By 7 She always gets up early at night. at by an 8. I went to work 9. Philip waited for 10. He started learning English 11. You have to pay for 12. We are very proud 13. I'll see you at 14. We sat down of of. Preposition ? the end of next year we will have made over $100,000. in the morning and goes to bed late the age of 45. Mark Twain. on the palace. foot. is 5, at Preposition of place Preposition of Moment Tuesday but I didn't go her at the movie theatre. in 2005. the tickets on the day you order them. this company. the conference on 15. There's a good restaurant 16. I would like to travel to 17. My mother is abroad so my dad is taking care moment. 18. I met Donna at 19. My friend always borrows money 20. Daria's books are lying on the grass and ate our lunch. at the end of the street. Italy next summer. of a party on on from the floor. me. Friday night. หลัง จ.การเคลื่อนไหวได้ S us Friday. → move went at the

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ใครก็ได้ช่วยแต่งเรื่องหน่อยคิดไม่ออกแล้ว...😔🙏

สมรรถนะด้านความคิด การสื่อสาร กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความคิด สร้างสรรค์/คิดเชื่อมโยง เรื่อง 3 ห่วง วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงเหตุการณ์หรือ เรื่องราวจากรูปภาพที่กำหนดให้ ร้อยเกี่ยวกัน พอประมาณ มีเหตุมีผล ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ม.4-6 มีภูมิคุ้มกันที่ดี ale ale ale ale ale ak aka

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
สังคมศึกษา มัธยมต้น

ช่วยหน่อยฮรือออ🙏,😔

สมรรถนะด้านความคิด การสื่อสาร กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความคิด สร้างสรรค์/คิดเชื่อมโยง เรื่อง 3 ห่วง วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงเหตุการณ์หรือ เรื่องราวจากรูปภาพที่กำหนดให้ ร้อยเกี่ยวกัน พอประมาณ มีเหตุมีผล ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ม.4-6 มีภูมิคุ้มกันที่ดี ale ale ale ale ale ak aka

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

ช่วยแสดงวิธีหน่อยค่ะ

3. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 250 เมตรต่อวินาทีในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ถูกแรง แม่เหล็กกระทำ 420 นิวตัน จงหาขนาดของสนามแม่เหล็ก (3 คะแนน)

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย

ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยได้มั้ยคะ

• AIS 4G x ข้อที่ 3. [Kittipong Korn] 29 มิ.ย. 2565 09:58 > F₁ = 650 N 30°! แรงสองแรงซึ่งมีขนาด F = 650 N และ F = 950 N กระทำกับวัตถุที่จุด 0 = = ดังแสดงในภาพ จงคำนวณหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ 18:24 45° O F₂=950 N 2/2 ↑ 40° 44% 35°

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ส่งพรุ่งนี้แล้วฮือช่วยหน่อยคับ🙇🏻‍♀️🥹

Ne y GR 1 Four of the sentences contain mistakes. Find them and correct them. 1 I saw Alice again yesterday. I met her last week at the conference. 2 When I looked out of the window it rained. 3 We were very hot because we had been running. 4 I was writing an email when the electricity was going off. 5 After I did my homework, I had watched TV for an hour. 6 We finally arrived at the hotel after we had been travelling for 10 hours.

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
1/1000