เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุป สถิติ ม.1 (ปลายภาค)

33

403

1

ข้อมูล

💮 baibua_bpsss 💮

💮 baibua_bpsss 💮

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เรื่อง สถิติ

หัวข้อ •ความหมายของสถิติ

•ความหมายของข้อมูลทางสถิติ

•คำถามทางสถิติ

•แผนภูมิต่างๆ

•สรุปท้ายบท

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้