เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทยาศาสตร์ ม.1

36

354

1

ข้อมูล

Takoreko

Takoreko

บรรยากาศ ความชื้น ความร้อน science ต่างๆน้อ🍒

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้