เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] ชนิดของเมฆ

10

241

1

ข้อมูล

Meen S. J. N

Meen S. J. N

เนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดเมฆเเละการเกิดฝนการเเบ่งชั้นของเมฆ

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้