เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

แรงและแรงลัพธ์ ม.2

29

638

1

ข้อมูล

1450

1450

เราสรุปในแบบที่เราเข้าใจนะคะ
If you have questions ,you can comment

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้