เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อาหาร+สารอาหาร [ม.2]

10

90

0

ข้อมูล

ineedubeby

ineedubeby

คำย่อ!!!
สปก. = ส่วนประกอบ
ปก. = ป้องกัน
คกทง. = ควบคุมการทำงาน
คกส. = ควบคุมการสร้าง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้