เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การถ่ายโอนความร้อน ม.1เทอม2

16

312

0

ข้อมูล

pat

pat

เนื้อหานี้อาจจะมีความรู้ ไม่มาก ก็น้อย

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้