เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ทบทวนสังคมศึกษา ม.3

10

463

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

“ระบอบการปกครอง”
ประชาธิปไตย Vs เผด็จการ

=-อำนาจอธิปไตย =อำนาจอยู่ที่ผู้นำ
เป็นของประชาชน
-ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

1.ตรวจสอบการบริหาร
งานของรัฐบาล
2.เลือกตั้ง 18ปีบริบูรณ์ =สามารถเลือกตั้งได้

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้