เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 2

66

1538

0

ข้อมูล

Chat Pat

Chat Pat

ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 2
• Can/Can't/Could
• Must/Mustn't
• Have to/don't have to
• Should/Shouldn't
• Relatives
• The passive (passive voice)
• Will/Be going to/Present continuous

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้