เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปฟิสิกส์ ม.3 #3

180

953

0

ข้อมูล

Phakaphorn

Phakaphorn

พลังงานกล แบ่งได้ 2 ประเภท
1.พลังงานจลน์
2.พลังงานศักย์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้