เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์ (พื้นฐาน)

352

14550

1

ข้อมูล

Taksaporn S.

Taksaporn S.

- คลื่น และสมบัติของคลื่นกล
- คลื่นเสียง
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- ปฏิกิริยานิวเคลียร์
- กัมมันตรังสี
เน้นเรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณจ้า

News