เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ของเหลว ม.3

16

152

0

ข้อมูล

mdmntq_

mdmntq_

ของเหลว
ของไหล Fluid คือ สสารที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุได้ แบ่งได้ 2 ชนิด
1. สสารที่มีสถานะเป็น ของเหลว (Liquid)
2. สสารที่มีสถานะเป็น แก๊ส (Gas)

*ของเหลว > ไม่สามารถบีบอัดได้ ปริมาตรคงที่
*แก๊ส หรือ ก๊าซ > สามารถบีบอัดได้ แต่ปริมาตรไม่คงที่

-เดี๋ยวมาต่อเนอะ-3-

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้