เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปเศรษฐศาสตร์

30

819

0

ข้อมูล

Guest

Guest

1.เศรษฐศาสตร์ คือ
2.สิ่งที่กล่าวถึง
3.สินค้า+บริการ
4.เศรษฐศาสตร์จุลภาค/มหภาค
5.ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
6.ประโยชน์
7.การแทรกแซงของรัฐบาล
8.ประวัติความเป็นมาเศรษฐศาสตร์สากล
9.ประวัติความเป็นมาเศรษฐศาสตร์ไทย
10.ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News