เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

mgt2101 บทที่3วัฒนธรรมองค์การและสภาพแวดล้อม.

31

549

1

ข้อมูล

 n● tear t● cry.

n● tear t● cry.

(เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ)
บทนำ ✅
ค.หมาย ✅
แนวทางก.เกิด ✅
ค.คิดพื้นฐาน ✅
คุณลักษณะ ✅
รูปแบบ ✅
วัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ ✅
วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ ✅
วัฒนธรรมองค์การอัจฉริยะ ✅
วัฒนธรรมองค์การการเปลี่ยนแปลง ✅
วัฒนธรรมองค์การแห่งการตื่น ✅
ก.เรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ ✅
ช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การ ✅
องค์ประกอบ ✅
ประเภท ✅
ก.รักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ ✅
กรอบความคิด ✅
สภาพแวดล้อม ✅
สภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจ ✅
แนวคิดจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ✅
เรื่องเล็กๆ + แบบทบทวน ✅

ความคิดเห็น

F_FLUFFY 🌳☁️🌈
F_FLUFFY 🌳☁️🌈

ดีมากเลย ขอบคุณมากนะคะ รอบทอื่นๆนะคะ🥰🥰🥰

News