Mind-chan desu

Mind-chan desu

โน้ต

จำนวนโน๊ต
3
จำนวนไลค์
24

Q&A

จำนวนคำตอบ
4
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

[ปลายภาค]direct,indirect ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

[ปลายภาค]direct...

Mind-chan desu
5
0
[ปลายภาค] แอฟริกา ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

[ปลายภาค] แอฟริกา

Mind-chan desu
17
0
[ปลายภาค] แสงที่ออกบ่อย ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

[ปลายภาค] แสงที...

Mind-chan desu
2
1