Business
大学生・専門学校生・社会人

ช่วยตอบอันนี้หน่อนะคะไม่เข้าใจค่ะว่าต้องตอบยังไงมันเป็นระบบการเช่ารถอะค่ะ

22:17 น. (0) Û 9% docs.google.com/1 Use Case: การรับรถ Primary Actor: พนักงานบริการ Stakeholders and their interests: + 1. จากรูปเนื้อหาที่ให้มาให้นักศึกษา วิเคราะห์ System Event จาก Main Success Scenario ของระบบเช่ารถ VO LTE1 45 2 ลูกค้า ต้องการได้รับรถที่จองไว้แล้ว พนักงาน พนักงาน ต้องบันทึกว่ารถที่ลูกค้ารับออกไปไม่สามารถให้ลูกค้ารายอื่นๆ เช่าออกไปได้ Pre-condition: มีรายการจองรถของลูกค้ารายนั้นไว้ล่วงหน้าแล้ว Post-condition: รายการจองรถของลูกค้าถูกบันทึกและมีสถานะว่ารับรถไปแล้วสถานะของรถถูกปรับปรุง ว่ากําลังถูกเช่าออกไป Main Success Scenario: 1. ลูกค้าติดต่อพนักงานบริการ เพื่อขอรับรถตามการจองที่ได้ทำไว้ตามเลขที่ใบจอง 2. พนักงานบริการค้นหารายการจองโดยใช้เลขที่ใบจอง คําตอบของคุณ 3. ระบบค้นหาข้อมูลการจองที่บันทึกไว้แล้วและแสดงรายละเอียดการจองที่ทำไว้แล้ว 4. พนักงานบริการแจ้งข้อมูลการจองเพื่อให้ลูกค้ายืนยัน 5. พนักงานบริการแจ้งให้ทราบถึงอัตราค่าเช่าของรถที่จะให้ลูกค้าเช่า 6. ลูกค้ายืนยัน พนักงานบริการขอข้อมูลของผู้เช่าเพิ่มเติม ได้แก่ เลขที่ใบขับขี่ 7. ระบบบันทึกรายการเช่ารถ โดยแสดงมีข้อมูลรถคันที่ลูกค้าตกลงเช่า ได้แก่ ทะเบียนรถ โมเดลของ รถ อัตราค่าเช่า และเงื่อนไขอื่นๆ พร้อมทั้งคำนวณค่าเช่า ตามรายละเอียดที่ลูกค้ายืนยัน ได้แก่ จำนวนวันที่ เช่า ขนาดรถที่เช่า และจัดพิมพ์สัญญาเช่ารถคันที่ลูกค้าตกลงเช่า 8. ลูกค้าเซ็นสัญญาเช่ารถและพนักงานบริการบันทึกการเซ็นสัญญาของลูกค้า 9. ระบบบันทึกเปลี่ยนสถานะของรถคันที่ลูกค้าจะเช่าออกไปเป็น “ไม่ว่าง 10. พนักงานบริการให้กุญแจแก่ลูกค้า พร้อมกับสัญญาคู่ฉบับ แล้วลูกค้าขับรถออกไป < 2. ให้นักศึกษาหา System Event จาก Extentions ของระบบเช่ารถ * *
22:17 น. (0) ย 3. ระบบค้นหาข้อมูลการจองที่บันทึกไว้แล้วและแสดงรายละเอียดการจองที่ทำไว้แล้ว 4. พนักงานบริการแจ้งข้อมูลการจองเพื่อให้ลูกค้ายืนยัน 5. พนักงานบริการแจ้งให้ทราบถึงอัตราค่าเช่าของรถที่จะให้ลูกค้าเช่า 6. ลูกค้ายืนยัน พนักงานบริการขอข้อมูลของผู้เช่าเพิ่มเติม ได้แก่ เลขที่ใบขับขี่ 7. ระบบบันทึกรายการเช่ารถ โดยแสดงมีข้อมูลรถคันที่ลูกค้าตกลงเช่า ได้แก่ ทะเบียนรถ โมเดลของ รถ อัตราค่าเช่า และเงื่อนไขอื่นๆ พร้อมทั้งคำนวณค่าเช่า ตามรายละเอียดที่ลูกค้ายืนยัน ได้แก่ จำนวนวันที่ เช่า ขนาดรถที่เช่า และจัดพิมพ์สัญญาเช่ารถคันที่ลูกค้าตกลงเช่า คำตอบของคุณ 8. ลูกค้าเซ็นสัญญาเช่ารถและพนักงานบริการบันทึกการเซ็นสัญญาของลูกค้า 9. ระบบบันทึกเปลี่ยนสถานะของรถคันที่ลูกค้าจะเช่าออกไปเป็น “ไม่ว่าง 10. พนักงานบริการให้กุญแจแก่ลูกค้า พร้อมกับสัญญาคู่ฉบับ แล้วลูกค้าขับรถออกไป 2. ให้นักศึกษาหา System Event จาก Extentions ของระบบเช่ารถ Extensions: 3. ถ้าระบบค้นหารายการจองไม่พบ 1. ระบบแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 35. ถ้ารถที่จองไว้ไม่พร้อมให้ลูกค้ารับออกไปได้ ส่ง ของลูกค้า VO LTE1 445 คำตอบของคุณ 1. ระบบค้นหาและแสดงรายการรถที่ยังว่างอยู่ที่เป็นไปตามเงื่อนไขการจอง 2. พนักงานบริการเลือกรถจากรายการรถที่ระบบแสดง ม.ท 4. ถ้าลูกค้ามีความต้องการทำประกันเพิ่มเติม 1. ระบบเรียกใช้ Buy Insurance Use Case 8. ถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจไม่เซ็นสัญญาเช่ารถ 1. พนักงานบริการยกเลิกรายการจองรถและรายการเช่ารถทั้งหมดของลูกค้า ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม บันทึกการจับภาพไปที่แกลเลอรี่ < * ล้างแบบฟอร์ |||
PromotionBanner

回答

まだ回答がありません。

疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉