See English for "Certified Author Terms" main texts.

โน้ตพรีเมี่ยม

กฎการใช้โน้ตพรีเมี่ยม

(1) เป็นเนื้อหาต้นฉบับที่สร้างขึ้นโดยผู้เขียนที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำโน้ตพรีเมี่ยม

(2) ไม่เผยแพร่เนื้อหาที่เหมือน หรือใกล้เคียงกับโน้ตพรีเมี่ยมในช่องทางมีเดียอื่น ๆ

(3) โน้ตที่เป็นโน้ตพรีเมี่ยม จะไม่สามารถลบโน้ตหรือเปลี่ยนแปลงปีการศึกษาและประเทศได้แม้เพียงครั้งเดียว

(4) ในกรณีที่พบความผิดพลาดในโน้ตพรีเมี่ยม อย่างเช่น เนื้อหาผิด พิมพ์หรือเขียนอักษรผิด จะต้องแก้ไขโดยเร็ว

(5) ในกรณีที่ผู้เขียนที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำโน้ตพรีเมี่ยมยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย อย่างเช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อสร้างโน้ตพรีเมี่ยม

(6) จำนวนหน้าของโน้ตพรีเมี่ยม จะต้องมีอย่างน้อย 3 หน้าขึ้นไป โดยหน้าที่ 1 จะถูกใช้เป็นหน้าปกของสมุดโน้ต

· การคืนพ้อยให้กับผู้เขียนโน้ต

ทางบริษัท CLEARNOTE จะคืนพ้อยให้แก่ผู้เขียนโน้ตเป็นรายเดือน ตามยอดขาย “โน้ตพรีเมี่ยม” และยอดการอ่านใน “การอ่านโน้ตพรีเมี่ยมแบบเหมาจ่าย”

ข้อกำหนดในการคืนพ้อย เป็นดังต่อไปนี้

(1) โน้ตพรีเมี่ยม : ทางบริษัท CLEARNOTE จะคืนพ้อยให้แก่ผู้เขียนโน้ตเป็นรายเดือน โดยนำจำนวนเงินมาตรฐานรายเดือนคูณด้วยร้อยละ 50

(2) การอ่านโน้ตพรีเมี่ยมแบบเหมาจ่าย : ทางบริษัท CLEARNOTE จะคืนพ้อยให้แก่ผู้เขียนโน้ตเป็นรายเดือน โดยจะนำจำนวนคนที่เข้าดูโน้ตของผู้เขียนโน้ตต่อเดือน หารด้วยจำนวนคนที่เข้าดูโน้ตทั้งหมดต่อเดือน (โดยทั้งหมดนี้จะไม่นับรวมตัวของผู้เขียนโน้ต) แล้วนำจำนวนทั้งหมดไปคูณร้อยละ 50 ของจำนวนเงินมาตรฐานรายเดือน

จำนวนเงินมาตรฐานคือ จำนวนเงินที่หักค่าธรรมเนียมของสินค้าใน App Store/Google play จากการขาย “โน้ตพรีเมี่ยม” และ “การอ่านโน้ตพรีเมี่ยมแบบเหมาจ่าย”

· อื่น ๆ

(1) ผู้เขียนโน้ตสามารถใช้พ้อยที่ได้คืนมาเพื่อไปอ่าน “โน้ตพรีเมี่ยม” ของผู้เขียนโน้ตท่านอื่น ๆ ได้ แต่ทว่าในกรณีที่ผู้เขียนโน้ตมีทั้งพ้อยที่ซื้อและพ้อยที่ได้คืนมา พ้อยที่ผู้เขียนโน้ตซื้อมานั้น จะถูกใช้ก่อนเป็นลำดับแรก

(2) ในกรณีที่ผู้เขียนโน้ตมียอดคงเหลือของพ้อยที่ได้คืนมามากกว่า 3,000 พ้อย สามารถยื่นความจำนงขอแลกเป็นเงินสดได้ โดย 1 พ้อย มีมูลค่าเท่ากับ 0.25 บาท ผู้เขียนโน้ตจะต้องสมัครและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด และทางบริษัท CLEARNOTE จะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้เขียนโน้ตกำหนด อนึ่ง ทางบริษัท CLEARNOTE จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน