Choosen As Best Answer

<不保證正確>

圖大概畫一下,均移動 4cm,AP = 4、BP = 9;OQ = 4、BQ = 8
(PQ並非垂直線,而是有點斜斜的)

△AOP : △BOP = 4 : 9 (同高不同底)
令 △AOP = 4、△BOP = 9
△BOP 又分成 △OPQ 與 △BPQ
△OPQ : △BPQ = 4 : 8 = 1 : 2(同高不同底) = 9 × 1/3 : 9 × 2/3
= 3 : 6
=> △AOP : △OPQ : △BPQ = 4 : 3 : 6

訪客

謝謝哦

Post A Comment
News
【IG直播懶人包】十大科目筆記方法分享
【開學必讀】準高中、準大學生必知二三事
【筆記方法】國文筆記怎麼做,三個超強筆記方法大公開