Choosen As Best Answer

4x^2 +bx +9 = 0
2x ___ +3
2x ___ +3

2x ___ -3
2x ___ -3

=> b = ±12

4a +b = 4* 25/4 ±12 = 25 ±12 = 37 or 13

S.Y.kuo

謝謝

Post A Comment
News
【IG直播懶人包】十大科目筆記方法分享
【開學必讀】準高中、準大學生必知二三事
【筆記方法】國文筆記怎麼做,三個超強筆記方法大公開